Select Language 64Thailand 64the United Kingdom

นักศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ และ นักศึกษาจากสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าศึกษาและเยี่ยมชมขบวนการฟอกย้อม ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานธนไพศาล

Copyright (c) Thanapaisal.com 2014. All rights reserved.
View My Stats